Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý bán hàng Pospro

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Bộ tài liệu công cụ hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý bán hàng Pospro

Link tải bộ cài

Bộ cài Pospro 7.0

Bộ cài Pospro Setup 7.0

Crystal

Bộ cài Crystal

SQL2012

Bộ cài SQL2012 64Bit

Bộ cài SQL2012 32bit

SQLManagementStudio 64bit

SQLManagementStudio 32bit

http://pospro.vn/download/SQL2012/SQLEXPR_2012_x64_ENU.exe
http://pospro.vn/download/SQL2012/SQLEXPR-2012_x86_ENU.exe
http://pospro.vn/download/SQL2012/SQLManagementStudio_x64_ENU.exe
http://pospro.vn/download/SQL2012/SQLManagementStudio_x86_ENU.exe